Košík

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a zásady ochrany osobních údajů klientů

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tereza Pastorová Robinson, se sídlem Přemyšlenská 42 Praha 182 00, identifikační číslo: 746 01 041, neplátce DPH, zapsána v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 2 (dále také jako „Správce“), jako Správce osobních údajů, Vás jakožto svého Klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

1.2 V tomto dokumentu budou uvedeny zejména tyto informace:

1.2.1 Jaké Vaše osobní údaje budou zpracovávány;

1.2.2 Za jakými účely a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

1.2.3 Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

1.2.4 Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

1.2.5 Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely poskytování služeb koučinku a mentoringu. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

2.2 Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Správce s Vámi nebude moci uzavřít smlouvu o poskytování uvedených služeb koučinku či mentoringu.

2.3 V souvislosti se splněním zákonných povinností a splněním smlouvy Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:

2.3.1 Vaše jméno a příjmení,

2.3.2 adresa bydliště,

2.3.3 datum narození,

2.3.4 telefonní číslo,

2.3.5 e-mailová adresa.

3. Účel zpracování

3.1 Osobní údaje, které poskytujete, jsou používány pro účely poskytování služeb koučinku či mentoringu Správcem. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní́ a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

3.2 Poskytnutí osobních údajů v požadovaném rozsahu nezbytném pro účely poskytování služeb koučinku a mentoringu jsou smluvním požadavkem Správce a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí služeb.

4. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

4.1 Vaše osobní údaje bude zpracovávat Správce. Vaše osobní údaje může Správce předat svým subdodavatelům, aby pro něj provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zejména:

4.1.1 externím účetním a daňovým poradcům,

4.1.2 zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou Vám budou poskytovány služby nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6. Vaše pravá plynoucí ze zpracování osobních údajů

6.1 Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

6.1.1 právo na přístup k osobním údajům;

6.1.2 právo na opravu osobních údajů;

6.1.3 právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

6.1.4 právo na omezení zpracování osobních údajů;

6.1.5 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a

6.1.6 právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

6.2 Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu:

6.2.1 Právo na přístup znamená, že si kdykoliv může požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilovaní. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak mohu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

6.2.2 Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

6.2.3 Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete písemné či e-mailem námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

6.2.4 Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a připadně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

6.2.5 Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám.

6.3 Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete Správce na adrese jeho sídla nebo na e-mailové adrese [email protected].

6.4 V případě, když se budete domnívat, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnaní nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

7. Účinnost

7.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.10.2021.